1

Om oss...

Besök av skogstroll på förskolan, en ny lekplats, fotbollsmål vid skolan, discon och filmkvällar… detta är bara några saker som Föräldraföreningen hjälpt/hjälper till med!

Hjärtums föräldraförening arbetar helt ideellt för barnen i förskolan och skolan/fritidsgården, men även för hela byn med omnejd. Vi arrangerar Hjärtumsfestivalen, och samarbetar med Hjärtums övriga föreningar – för att stärka bygemenskapen, och bidra till att Hjärtum blir en välkomnande och stimulerande plats att bo på!

 

 

Ordförande: Pernilla Fredholm, 0733-221749

 

 

 

STADGAR:  

§ 1 Ändamål

Föreningen arbetar för att samarbetet mellan hem, barnomsorg, skola (och i den mån skola inte finns i Hjärtum: Fritidsgården Hjorten eller annan liknande organisering för skolbarn i Hjärtum) ska utvecklas samtidigt som föräldrarnas roll och inflytande stärks.

§ 2 Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3 Medlemskap

Verksamheten omfattar alla medlemmar i Hjärtums föräldraförening. Alla som vill stödja Hjärtums föräldraförening har rätt att bli medlem i föreningen.

§ 4 Medlemsavgift

Medlemsavgiftens storlek bestäms av årsmötet.

§ 5 Föreningsmöten

Föreningens årsmöte skall hållas under september månad. Kallelse till årsmötet med förslag till dagordning, skall delges medlemmarna minst två veckor före mötet. Vid behov av extrainsatt årsmöte, skall kallelse till detta utfärdas minst en vecka innan mötet, och anledning till mötet ska anges.

Datum för och inbjudan till föreningens medlemsmöten bestäms av styrelsen.  Förslag till dagordning publiceras tillsammans med inbjudan.

§ 6 Dagordning vid årsmöte för föreningen

Dagordning vid årsmöte skall se ut enligt följande:

1.   Årsmötets öppnande.

2.   Mötets utlysande

3.   Uppläsande och godkännande av dagordning

4.   Val av  A: Mötesordförande

                 B: Sekreterare

                 C: Två protokolljusterare tillika rösträknare

5.   Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6.   Föredragning av den ekonomiska berättelsen

7.   Föredragning av revisorernas berättelse.

8.   Ansvarsfrihet för styrelsen

9.   Val av styrelse:

       A: Ordförande

       B: Kassör

       C: Ordinarie ledamöter 3 st

       D: Ersättare 2 st

10. Val av två revisorer

11. Val av valberedning

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Kommande årsbudget

14. Övriga frågor

15. Mötets avslutande

§ 7 Rösträtt, valbarhet mm

Rösträtt på föreningens medlemsmöten har varje närvarande medlem. Omröstning sker öppet. Val skall företas med slutna valsedlar om så begäres. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal genom lottning.

Yttrande och förslagsrätt har övriga till mötet kallade inbjudna.

§ 8 Styrelsen

Föreningens styrelse består av ordförande samt 4 ordinarie ledamöter jämte 2 ersättare. Ersättare inträder när ordinarie ledamöter ej är på plats.

§ 10 Uppgifter

Föreningsstyrelsen handhar ledningen av föreningens verksamhet i överensstämmelse med dessa stadgar, målprogram och vid föreningens möten fattade beslut samt är mellan dessa möten föreningens beslutande organ.

Styrelsen åligger särskilt:

  • förbereda föreningens årsmöte och extra möten
  • verkställa vid sådana möten fattade beslut
  • utse för verksamheten erforderliga arbetsgrupper

Styrelsens uppgift i övrigt:

  • informera medlemmarna om föreningens verksamhet
  • samordna och tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen
  • förmedla material till föreningens funktionärer och medlemmar så att de kan fullgöra sin roll i föreningen
  • hålla kontakt och samarbeta med myndigheter och organisationer som har till uppgift att verka för barns och ungdomars vård och utveckling

§ 11 Sammanträden

Styrelsen sammanträder minst två gånger per termin. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande vid sammanträdet.

Medlemsmöte ska hållas minst två gånger per termin, varav ett är årsmötet.

§ 13 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper under verksamhetsåret utses vid årsmöte två revisorer. Revisorerna skall avge sin berättelse före årsmötet. Föreningens verksamhet löper från och med första juli till och med nästföljande sista juni.

§ 14 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fodras beslut av två på varandra följande möten av vilka minst ett ska vara årsmöte.

§ 15 Upplösning

För upplösning av föreningen fodras beslut i samma ordning som stadgas i § 14. För giltighet av beslut om upplösning kräves dock 3/4 majoritet vid vardera mötet. Upplöses föreningen genom att uppgå i annan föräldraförening skall dess tillgångar tillfalla den senare föreningen.